Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rekrutacja


  KOMUNIKAT 

Kolejna edycja podyplomowych studiów European Masters in Conference Interpreting EMCI (Europejskich Studiów Przekładu Konferencyjnego) odbędzie się w roku akademickim 2025/2026 


Zasady rekrutacji i informacje o kursie 2023/2024

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Termin rejestracji w systemie IRK: 01.06.2023 – 31.08.2023

Przyjmowanie dokumentów: 10.06.2023 – 08.07.2023 oraz 16.08.2023 – 01.09.2023 w godz. 8.30-13.30

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat ILS UW/ EMCI, ul. Dobra 55 pok. 2.612, 00-312 Warszawa. Dokumenty można składać osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. W przypadku wysyłki pocztą ważna jest data wpływu dokumentów do Instytutu, nie nadania.

Termin i miejsce testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej: środa 13.09.2023 od g. 9:00, ul. Dobra 55, Warszawa

Termin ogłoszenia wyników: 14.09.2023

 

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK:

Kandydaci składają następujące dokumenty:  

 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK);
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów. W przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą: tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski, a jeżeli to wymagane: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, a w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu;
 • deklarację wyboru języka (wydruk z systemu IRK).

W postępowaniu kwalifikacyjnym może wziąć udział osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie (tytuł magistra lub licencjata lub inżyniera), dowolnego kierunku studiów;
 • posiada bardzo dobrą znajomość j. polskiego;
 • posiada znajomość na poziomie C2 według CEFR angielskiego oraz jednego z następujących języków obcych: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki (znajomość ta jest badana w trakcie testu kwalifikacyjnego, nie ma obowiązku przedstawiania certyfikatu);
 • zarejestrowała się w systemie IRK;
 • wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN;
 • zdała test kwalifikacyjny oraz przeszła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Rekrutacja odbywa się na podstawie: 

 1. testu kwalifikacyjnego ustnego, którego celem jest zbadanie predyspozycji kandydata do tłumaczenia ustnego oraz
 2. rozmowy kwalifikacyjnej w wybranym przez kandydata języku obcym (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki).

Test kwalifikacyjny polega na próbie tłumaczenia konsekutywnego krótkich tekstów (tłumaczenie konsekutywne polega najpierw na wysłuchaniu, a następnie jego przetłumaczeniu). Test jest tylko próbą takiego tłumaczenia, a nie profesjonalnym tłumaczeniem konsekutywnym. W zależności od wybranej kombinacji językowej wskazanej  w deklaracji wyboru języka (ABC lub ACC)* test składa się z następujących części:

 1. Kombinacja ABC:
  Tłumaczenie ustne z języka B na język A (z j. angielskiego na j. polski),
  Tłumaczenie ustne z języka A na język B (z j. polskiego na j. angielski),
  Tłumaczenie ustne z wybranego języka C na język A (z j. francuskiego lub j. hiszpańskiego lub j. niemieckiego na j. polski).
 1. Kombinacja ACC:
  Tłumaczenie ustne z języka C1 na język A (z j. angielskiego na j. polski),
  Tłumaczenie ustne z wybranego języka C2 na język A (z j. francuskiego lub j. hiszpańskiego lub j. niemieckiego na j. polski).

* A – j. polski; B – język obcy aktywny, czyli taki, z którego i na który kandydat tłumaczy, na studiach EMCI jest to język angielski; C – język obcy pasywny, czyli taki, z którego kandydat tłumaczy, na studiach EMCI może to być angielski oraz francuski lub hiszpański lub niemiecki. Zatem: kombinacja ABC – A polski, B angielski, C – francuski lub hiszpański lub niemiecki; kombinacja ACC – A polski, C1 angielski, C2 – francuski lub hiszpański lub niemiecki. Każde tłumaczenie jest oceniane pod względem dwóch kryteriów: precyzji (wierności) tłumaczenia i poprawności językowej tłumaczenia.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę poprawności posługiwania się wybranym językiem obcym (angielskim lub francuskim lub hiszpańskim lub niemieckim) oraz płynności wypowiedzi.

UWAGA! Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i przyjęcie wystarczającej liczby kandydatów

Kandydaci zakwalifikowani na kurs:

 • otrzymują indywidualne zawiadomienia o przyjęciu;
 • podpisują umowę o warunkach odpłatności za kurs;
 • podpisują załącznik do umowy – informację o warunkach płatności;
 • osobne wzory umów obowiązują w przypadku współfinansowania lub finansowania studiów przez osobę trzecią (np. firmę).

Opłaty:

Kurs jest płatny. Czesne za cały proces kształcenia w roku akademickim 2023/2024 wynosi 12.200 zł, jest wnoszone na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie USOS.

Opłata może być wnoszona w dwóch lub w czterech ratach:

 1. W dwóch ratach:
  pierwsza rata 6100 zł płatne do 30.09.2023
  druga rata 6100 zł płatne do 15.02.2024
 2. W czterech ratach:
  pierwsza rata 3050 zł płatne do 30.09.2023
  druga rata 3050 zł płatne do 30.11.2023
  trzecia rata 3050 zł płatne do 15.02.2024
  czwarta rata 3050zł płatne do 15.04.2024

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ILS UW:
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, Sekretariat, pok. 2.612 (II piętro),
tel. +48 22 5526033 lub +48 22 5526021 e-mail: podyplomowe.ils(at)uw.edu.pl

Zaświadczenie końcowe: po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz oddaniu karty obiegowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu UW oraz certyfikat Konsorcjum EMCI.