Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Prof. ucz. dr hab. Agnieszka Biernacka

Publikacje:

 • orcid ID: 0000-0001-6232-3241

Nagrody:

 • 2020 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne

Tytuły zawodowe i stopnie naukowe:

 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2019
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski – rozprawa pt. „Funkcje tłumacza sądowego”, promotor prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, 2010
 • magister, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pt. „The Role of the American Diplomacy in the Unconditional Surrender of Japan, September 2, 1945” pod kierunkiem dr Zbigniewa Kwietnia, 1997
 • magister, Katedra Iberystyki, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pt. „El mito de Don Juan entre Barroco y Romanticismo (Tirso de Molina, Antonio de Zamora, José Zorrilla)” pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Sabika, 1996

 

Studia podyplomowe:

 • 2004-2005 – studia podyplomowe: 2-semestralny kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego, UKKNJA UW
 • 1999-2000 – studia podyplomowe dla tłumaczy (j. angielski): IPSKT UW

 

Pełnione funkcje i działalność uniwersytecka:

 • 10.2020-do chwili obecnej – kierownik studiów podyplomowych European Masters in Conference Interpreting
 • kadencja 2019-2020 – członkini Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim
 • 2019-do chwili obecnej – członkini Rady Wydziału, Wydział Lingwistyki Stosowanej, UW
 • 2018-do chwili obecnej – członkini Rady Naukowej Instytutu, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW
 • 2011-2019 – przewodnicząca Rady Programowej IPSKT
 • 2011-2019 – kierownik Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT), ILS
 • 2008-2019 – koordynator sekcji hiszpańskiej IPSKT
 • 2003-do chwili obecnej – tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

 

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

 • Przewodnicząca Komitetu ds. Badań i Innowacji (Resarch & Innovation Committee) Konsorcjum EMCI (od 17.11.2022),
 • Członkini 5-osobowego Zarządu Konsorcjum EMCI (od 09.09.2022),
 • Komitet Koordynujący w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV: „Przekraczając granice humanistyki” w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, od 1 maja 2021, członkini.
 • Kapituła Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów przyznająca nagrody za Wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską w dziedzinie językoznawstwo i Wybitną monografię hispanistyczną w dziedzinie językoznawstwo, 2021, funkcja – członkini,
 • Międzyinstytucjonalny Komitet Redakcyjny Kodeksu Zawodowego Tłumacza Przysięgłego (TEPIS), 2018, funkcja – konsultant ds. etyki i tłumaczenia ustnego,
 • Panel Tłumaczy-Ekspertów podczas Debaty z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków, na zaproszenie Prezydenta Miasta Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowa, 26.09.2017, ekspert,
 • Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2013-2017, funkcja – członkini,
 • Komisja Rektorska ds. Programów Studiów Podyplomowych UW, 2012, funkcja – członkini,
 • Komisja ds. Dostosowania Programów Kształcenia do Wymagań Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2011-2012, funkcja – członkini,
 • Archimedes Foundation – Estonian Research Council (Fundacja Archimedesa – Estońska Rada ds. Badań Naukowych), 2011, recenzja 1 projektu badawczego.

 

Zainteresowania naukowe:

 • etyka w tłumaczeniu środowiskowym
 • interakcje społeczne w przekładzie bilateralnym
 • praktyka i teoria przekładu sądowego
 • dydaktyka przekładu konferencyjnego i środowiskowego

 

Międzynarodowe projekty badawcze:

 • 2023-2026 – Udział w projekcie hiszpańskim pt. “Derecho global y crisis sanitarias: hacia una convención mundial contra las pandemias” (“Prawo międzynarodowe i kryzysy zdrowotne: w stronę światowej konwencji przeciwko pandemiom”), nr projektu PID2021-124298OB-I00, finansowanie: Ministerstwo Nauki i Innowacji Królestwa Hiszpanii i Unia Europejska (program «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO» en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023).
 • 2021-2024 – „Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe”, akronim MHEALTH4ALL, nr umowy 101038491, Komisja Europejska, funkcja – wykonawca (01.10.2022-31.12.2024), kierownik projektu (01.01-30.09.2021)
 • 2016-2018 – „Training action for legal practitioners: linguistic skills and translation in EU competition law” (nr ref. HT.4983/SI2.738977), „The Training of National Judges Programme of the European Union”, Komisja Europejska, DG ds., funkcja – wykonawca

 

Staże naukowe i granty:

 • Universitat Autònoma de Barcelona, kwiecień 2019 (program Erasmus+)
 • Universidad Pontificia Comillas de Madrid, luty 2019 (program Erasmus+)
 • Universitat Autònoma de Barcelona, maj 2017 (program Erasmus+)
 • ISTI Bruksela, wrzesień 2007 (program Erasmus)

 

Udział w Komitetach Naukowych konferencji międzynarodowych

 • II Simposio Internacional de Traducción e Interpretación Especializadas, UMCS, Lublin, 22-23.05.2024
 • Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos TISP en Transición, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania, 22-24.03.2023
 • er Congreso Internacional de Traducción e Interpretación de y a Lenguas Ibéricas/Trzeci Międzynarodowy Kongres Traduktologiczny „Transibérica” – Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, 17-18.11.2022
 • Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego „Tłumacz języka migowego – kim był? Kim jest? Kim będzie?”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 19-20.10.2019
 • 4th World Conference on Blended Learning (WCBL2019) Research, technology and pedagogy for the 21st-century blended learning practice, International Association for Blended Learning (IABL) oraz the Center for Educational Innovation, Zayed University, Dubai, UAE, 25-27.04.2019
 • er Congreso Internacional de Traducción e Interpretación de y a Lenguas Ibéricas/Pierwszy Międzynarodowy Kongres Traduktologiczny „Transibérica”, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, 15-18.11.2018

 

Komitety Organizacyjne konferencji międzynarodowych

 • Translating Europe Workshop: The changing profile of the translator profession: technology, competences and fit-for-market training, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Komisja Europejska, Warszawa, 23-24 maja 2018
 • konferencja pt. “Legal English: Lingua Franca and Translation in EU Competition Law” w ramach projektu Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji przy Komisji Europejskiej, 1 grudnia 2017, Instytut Lingwistyki Stosowanej, organizatorzy: Instytut Lingwistyki Stosowanej: dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka, dr Agnieszka Biernacka
 • Translating Europe Workshop: Forum on New Translation Technologies: How to Link Productivity and Quality, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Komisja Europejska, Warszawa, 12 grudnia 2016
 • Translating Europe Workshop: Forum on Quality in Legal Translation, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Komisja Europejska, Warszawa, 6 czerwca 2016
 • organizacja spotkania „Tłumaczenie sądowe. Inscenizacja rozprawy sądowej z udziałem tłumacza”, Instytut Lingwistyki Stosowanej i TEPIS, ILS, 17 maja 2016
 • udział w organizacji konferencji Political Linguistics 2007, ILS

 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • European Society for Translation Studies EST
 • Asociación Española de Lingüística Aplicada AESLA
 • International Association for Blended learning IABL
 • Polskie Stowarzyszenie Hispanistów PSH
 • Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

 

Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism i publikacji naukowych:

 • od 2021 – współredaktor serii Studies in Language, Culture and Society w Wydawnictwie Peter Lang Publishing Group
 • od 2019 – zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Lingua Legis”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW
 • od 2018 – redakcja naukowa publikacji o tematyce prawnej i prawniczej w języku hiszpańskim w Wydawnictwie C. H. Beck
 • od 2016 – członkini komitetu redakcyjnego serii wydawniczej „Multilingual Applied Linguistics. Wielojęzyczna Lingwistyka Stosowana”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW
 • od 2015 – członkini zespołu redakcyjnego (redaktor tematyczny i recenzent) czasopisma „Lingua Legis”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW

 

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 • “La interpretación jurídica a distancia en los tiempos de la pandemia” – 8. Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. TISP en transición. PSIT in transition, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania, 22-24.03.2023
 • „Tłumaczenie sądowe na odległość”, wykład plenarny, konferencja „Polskie szkoły lingwistyki stosowanej – historia, status, perspektywy” z okazji Jubileuszu 50-lecia Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, 17-19.11.2022
 • „Jedna etyka, dwie modalności. Studium porównawcze polskich kodeksów etyki dla tłumaczy języka fonicznego i migowego” (referat wspólny z dr Aleksandrą Kalatą-Zawłocką) – konferencja „Polskie szkoły lingwistyki stosowanej – historia, status, perspektywy” z okazji Jubileuszu 50-lecia Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, 17-19.11.2022
 • „Ethics of spoken and signed language interpreters: a synchronic and diachronic perspective” (referat wspólny z dr Aleksandrą Kalatą-Zawłocką) – 10th EST Congress 2022: Advancing Translation Studies – OsloMet & University of Oslo, Norwegia, 22-25.06.2022
 • „El lenguaje jurídico de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos: implicaciones para la traducción”, wykład plenarny, I Simposio Internacional de Traducción e Interpretación Especializadas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 21-22.04.2022
 • „Overlaps in Interpreter-Mediated Institutional Talk of the Courtroom” – IADA 2020 / DISCOURSE, DIALOGICITY & DIALOGUE (DDD). Towards Culture(s) of Dialogue? Communicating Unity in/and Diversity Through Language and Discourse, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 22-25.09.2020
 • „Współpraca Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskiego Języka Migowego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – Konferencja Jubileuszowa STPJM „Tłumacz języka migowego. Kim był? Kim jest? Kim będzie? – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 19-20.10.2019
 • „Técnicas y estrategias en la interpretación bilateral” – wykład plenarny, er Congreso Internacional de Traducción e Interpretación de y a Lenguas Ibéricas/ Pierwszy Międzynarodowy Kongres Traduktologiczny „Transibérica” – Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, 15-18.11.2018
 • „Zintegrowane podejście do tłumaczenia języków fonicznych i migowych” – konferencja z cyklu Imago Mundi „Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro” – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 28-29.06.2018
 • “Techniques deployed by spoken and sign language public service interpreters: a comparative study” (referat wspólny z dr Aleksandrą Kalatą-Zawłocką) – konferencja didTrad 2018 – IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Hiszpania, 20-22.06.2018
 • “Virtual classes as a tool for enhancing interpreting competences”, keynote speaker, 3rd World conference on Blended Learning, International Association for Blended Learning and Institute of Applied Linguistics, Warszawa, 18-21.04.2018
 • „Legal translation in the EU: multilingualism and the dominance of English” (dr hab. Łucja Biel, dr Agnieszka Biernacka) – konferencja „Legal English: Lingua Franca and Translation in EU Competition Law” w ramach projektu Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji przy Komisji Europejskiej, 01.12.2017
 • „Strategie i techniki w tłumaczeniu sądowym” – Konferencja PT TEPiS – Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa, 22.10.2017
 • „Rendition of pragmatic markers in court interpreting” – 4th Conference under Translating Europe Programme, Uniwersytet Wileński, Litwa, 5-6.10.2017
 • “Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw: the oldest translator/interpreter training institution in Poland” – Walne Zgromadzenie konsorcjum CIUTI (GA CIUTI), ZHAW Zurich University of Applied Sciences, School of Applied Linguistics, IUED Institute of Translation and Interpreting, Winterthur, Szwajcaria, 30-31.05.2017
 • “Tłumacz wobec wypowiedzi sędziego w czasie rozprawy sądowej” – Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, 23-24.03.2017
 • “Teaching court interpreting as an elective course” – 6. Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. Superando límites en traducción e interpretación en los servicios públicos. Beyond Limits in Public Service Interpreting and Translation, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania, 6-7.03.2017
 • “Interpreters in search of an identity in courtroom interactions” – Critical Link 8, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, 29.06-01.07.2016
 • “Achieving Quality in Translation through Postgraduate Studies” – Forum on Quality in Legal Translation, ILS-Komisja Europejska, Warszawa, 06.06.2016
 • “Monitoring the Interpreter’s Performance in Court Proceedings in Poland” – 2. International InDialog Conference “COMMUNITY INTERPRETING IN DIALOGUE WITH TECHNOLOGY”, 28th International Fair for Languages and Cultures, Russisches Haus für Wissenschaft und Kultur, Berlin, 20-21.11.2015
 • “Quality of Court Interpreting in Poland in the Light of Directive 2010/64/EU” – Konferencja Międzynarodowa “INTERDISCIPLINARY ENCOUNTERS: DIMENSIONS OF INTERPRETING STUDIES”, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 15-16.10.2015
 • “Wyzwania przekładu sądowego w świetle rozpraw z udziałem tłumacza języka hiszpańskiego” – Konferencja jubileuszowa z okazji 25-lecia PT TEPIS „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 10-11.10.2015.
 • “Court Interpreting: a Variety of Community Interpreting or an Independent Concept?” – 1. Międzynarodowa Konferencja TransLingua, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Katedrę Filologii Angielskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 24-25.09.2015
 • „Intérpretes judiciales en Polonia y en España” – Congreso Internacional “IDEO-TRANS: IDEOLOGÍAS EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN”. POZNAN, 26-28.03.2015
 • „Quality in court interpreting vs. (?) role(s) of court interpreters” – Forum Przekładu Pisemnego i Ustnego TIFO 2014, Univerzita Palackeho, Ołomuniec, Czechy, 2014
 • „Precisión en la interpretación vs. el yo del intérprete” – 5. Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (RE) Considerando Ética e Ideología en Situaciones de Conflicto. (Re) visiting ETHICS and Ideology in Situations in Conflict, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania, 3-4.04.2014
 • „En busca de lo universal y lo actual de las normas éticas de la interpretación ante los tribunales” – I Congreso Internacional de Hispanistas “Oriente y Occidente”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 5-7.06.2013
 • „Tłumacz sądowy wobec wyzwań przekładu międzykulturowego” – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 27.05.2013
 • „Intercultural Encounters of the Courtroom: Role(s) of Court Interpreters – 1st Service Encounters Cross-cultural Communication Symposium – Universidad Pablo de Olavide – Sewilla, 31.01-1.02 2013
 • „Zawód: tłumacz środowiskowy” – konferencja z cyklu Imago Mundi „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka” – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 23-24.11.2012
 • „Teaching community interpreting” – Forum Przekładu Pisemnego i Ustnego TIFO 2011, Univerzita Palackeho, Ołomuniec, Czechy, 2011
 • „Intérpretes ante los tribunales: ¿Guardas de las normas deontológicas o manipuladores? – III Konferencja Hispanistów Encuentros – Uniwersytet Warszawski, 2010
 • “Intérpretes ante los tribunales de Polonia: entre las normas codificadas y el acto comunicativo” – Konferencja Modos y formas de la comunicación humana – Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Hiszpania, 2009
 • „Intérprete en el contexto sociológico de la sala de audiencias” – Konferencja Investigación y práctica en traducción e interpretación en los servicios públicos. Desafíos y alianzas – Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania, 2008
 • „Retos de la interpretación ante los tribunales” – II Konferencja Hispanistów Encuentros – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2008
 • „Roles of the Interpreter in the Courtroom” – Konferencja Intermedia 2007. Przekład słowa żywego – Uniwersytet Łódzki, 2007
 • „Intérprete jurídico como intérprete comunitario: Intento de polémica con el Código de traductor jurado polaco a la luz de tres juicios con la participación del intérprete jurídico de español” – I Konferencja Hispanistów – Uniwersytet Śląski, Katowice, 2006

 

Popularyzacja nauki:

 • 02.2019 – warsztaty pt. „Role tłumacza a etyka” dla tłumaczy języka migowego ze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Warszawa
 • 09.2018 – wykłady i warsztaty pt. „Tłumaczenie symultaniczne (język hiszpański – język polski): słucham, rozumiem, mówię!”, XXII Festiwal Nauki, Uniwersytet Warszawski
 • 05.2018 – warsztaty pt. „Strategie i techniki w tłumaczeniu bilateralnym – między teorią a praktyką (2)” dla tłumaczy języka migowego ze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Warszawa
 • 02.2018 – warsztaty pt. „Strategie i techniki w tłumaczeniu bilateralnym – między teorią a praktyką” dla tłumaczy języka migowego ze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Warszawa
 • 09.2017 – udział w panelu ekspertów – tłumaczy, Debata z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków 2017 – na zaproszenie Prezydenta Miasta Częstochowa
 • 2017 – przygotowanie audiowizualnego materiału dydaktycznego pt. Essentials of Court Interpreting dla konsorcjum EMCI, https://www.emcinterpreting.org/resources/theory-interpreting/essentials-court-interpreting-agnieszka-biernacka-institute-applied-linguistics-university-warsaw
 • Od 2017 – przygotowanie i nagranie materiałów audiowizualnych do Speech Repository DG INTERPRETATION (SCIC)
 • 2013 – wykłady i warsztaty pt. „Przekład środowiskowy: od tłumacza naturalnego do tłumacza profesjonalnego”, XVII Festiwal Nauki, Uniwersytet Warszawski
 • 2013 – współudział w przeprowadzeniu warsztatów (sekcja hiszpańska) pt. „Tłumaczenie ustne. Od egipskich hieroglifów do tłumaczenia na odległość, czyli o najstarszym zawodzie świata”, XVII Festiwal Nauki, Uniwersytet Warszawski
 • 2012 – przeprowadzenie warsztatów pt. „Etyka tłumacza sądowego” na zaproszenie Izby Tłumaczy Przysięgłych Republiki Czeskiej, Praga
 • 2011 – przeprowadzenie szkolenia pt. „Język hiszpański w tłumaczeniu konsekutywnym i a vista” na zaproszenie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Warszawa

 

Udział w szkoleniach/warsztatach:

 • 15-17.03.2023 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego Training of Interpreter Trainers (ToT) Workshop „New generation of interpreters”, EMCI, ISIT, Paryż, Francja
 • 12-13.05.2022 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego Training of Interpreter Trainers (ToT) Workshop „Two years’ experience of online conference interpreter training: taking stock”, EMCI, ELTE, Budapeszt, Węgry
 • 12.2021 – Polski Ład – informacje dla tłumaczy, PT TEPIS
 • 02.2022 – Polski Ład – informacje dla tłumaczy, cz. 2, PT TEPIS
 • 03.2022 – szkolenie „Studia podyplomowe – regulacje prawne i praktyka funkcjonowania” (4 godz.)
 • 04.2022 – XVIII Ogólnopolski Webinar „Publikowanie artykułu naukowego w prestiżowym czasopiśmie: wybór czasopisma i komunikacja”, Fundacja Science Watch Polska (2 godz.)
 • 04.2022 – Webinarium „Tłumaczenie na rzecz uchodźców:, PT TEPIS (2 godz.)
 • 6-7.02. 2020 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego Training of Interpreter Trainers (ToT) Workshop “RSI platforms”, EMCI, ELTE, Budapeszt, Węgry
 • 7-8.02.2019 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego Training of Interpreter Trainers (ToT) Workshop „ICTs in Conference Interpreter Training”, EMCI, ELTE, Budapeszt, Węgry
 • 8-9.02.2018 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego Training of Interpreter Trainers (ToT) Workshop „Speech making”, EMCI, ELTE, Budapeszt, Węgry
 • 06.12.2017 – szkolenie – „Selekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection”, sesja on-line, Clarivate Analytics
 • 23.04.2017 – szkolenie – „Identyfikator autora Researcher ID – profil i integracja z Web of Science, sesja on-line, Clarivate Analytics
 • 22.02.2017 – szkolenie – „Podstawy i obliczenia wskaźnika Impact Factor, sesja on-line, Clarivate Analytics
 • 21.02.2017 – szkolenie – „Jak przygotować wniosek w programie Horyzont 2020?, Uniwersytet Warszawski
 • 2-3.02.2017 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego Training of Interpreter Trainers (ToT) Workshop „Self-study”, EMCI, ELTE, Budapeszt, Węgry
 • 16-20.01.2017 – seminarium dla trenerów przekładu ustnego „Formación de Formadores” – język hiszpański, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, Komisja Europejska, Bruksela
 • 10.03.2016 – warsztaty „Otwarte publikacje naukowe”, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 09.03.2016 – seminarium naukowe „Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce”, Centrum Dokumentacji Europejskiej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 4-5.02.2016 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego: DG SCIC Training for Virtual Classes, Praga, Czechy
 • 7-8.01.2016 – warsztaty SCIC dla trenerów przekładu konferencyjnego: przygotowanie do egzaminów akredytacyjnych, UAM, Poznań
 • 01.09-12.11.2015 – szkolenie – „Writing in the Sciences”, kurs on-line, Stanford University, USA
 • 15-16.01.2015 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej
 • 14.12.2012 – szkolenie w zakresie działania programu antyplagiatowego, UW
 • 2012 – seminarium dla trenerów przekładu ustnego – język angielski, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, Komisja Europejska, Bruksela
 • 2011 – warsztaty SCIC dla trenerów przekładu konferencyjnego, ILS
 • 2006 – certyfikat nauczyciela języka angielskiego biznesu Foundation Certificate for Teachers of Business English FTBE