Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Jekaterina Blizniuk-Biskup

 • Stanowisko: adiunkt dydaktyczny (D);
  opiekun I roku w sekcji rosyjskiej;
  koordynator praktyk tłumaczeniowych na studiach I stopnia
 • Zakład: Semiotyki
 • Pokój: 3.047
 • E-mail: jekaterinabiskup@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorek 13:30-14:30 ; piątek 14:00–14:45 (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe

 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (Uniwersytet Warszawski, 2019)
 • magister filologii (specjalizacje: język rosyjski, język polski, lingwistyka komputerowa, 2001)

Zainteresowania naukowe

 •  translatoryka (przekład literacki, przekład specjalistyczny)
 • narratologia
 • językoznawstwo porównawcze
 • pragmatyka językowa
 • lingwistyka tekstu
 • stylistyka
 • glottodydaktyka

Projekty badawcze

 • Lingwostylistyczne aspekty przekładu literackiego (2014)
 • Narracja w przekładzie (2015)

Doświadczenie dydaktyczne i zawodowe

 język rosyjski:

 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe, tłumaczenia pisemne (społeczno-polityczne, prawniczo-ekonomiczne), kształcenie kompetencji komunikacyjnej, gramatyka kontrastywna, konwersatorium dydaktyczne, fonetyka i fonologia (ILS UW, od 2012 r.)
 • autorskie kursy języka rosyjskiego, prowadzone na Uniwersytecie Otwartym UW w ramach zajęć popularyzujących naukę (2012-2014)
 • tłumacz j. polskiego/rosyjskiego (od 2001 r.)

język polski:

 • Intensywny kurs języka polskiego w kompleksowym programie wsparcia „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” (UW, 2023)
 • warsztaty letnie z języka polskiego w ramach projektu „Dialog międzykulturowy – Polska-Rosja” (UW, 2018)
 • lektoraty dla osób rosyjskojęzycznych (WWSH, Warszawa, 2012-2014)

Kursy, szkolenia

 • szkolenia prowadzone przez Zintegrowany Program Rozwoju (ZIP) dla nauczycieli akademickich (UW, 2021-2023)
 • kurs e-learningowy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego (2008)
 • kursy pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli polonijnych, prowadzone przez Polonijne Сentrum Nauczycielskie w Lublinie (2002-2004)
 • Szkoła Letnia Języka Polskiego, Literatury oraz Metodyki Nauczania (Słupsk, Białystok, Lublin, 2001-2003)

Udział w konferencjach

 • Język Trzeciego Tysiąclecia VII, Kraków, 2012, referat pt. Narracja M. Niewidoczne w tłumaczeniu
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Шестые Карповские чтения, Mińsk, 2012, referat pt. Наррация в “Шинели” Н. Гоголя: аспекты перевода
 • Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego: teoria i praktyka: II Międzynarodowe seminarium naukowo-metodyczne, Wrocław, 2012, referat pt. Художественный текст как ключ к пониманию изучаемого языка (на примере произведений А. Чехова и Н. Гоголя)
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Национально-культурный компонент в тексте и языке (Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny), Mińsk, 2012, referat pt. Когнитивный аспект при переводе: неизбежность утраты или возможность передачи? (на примере «Петербургских повестей» Н. Гоголя и переводов на польский язык)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Седьмые Карповские чтения, Mińsk, 2013, referat pt. К вопросу модификации художественного образа в переводе
 • XLIII Międzynarodowa Konferencja Filologiczna (Wydział Filologiczny Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego), St. Petersburg, 2014, referat pt. Роль повторов в системе номинации в повести «Шинель» Н. Гоголя и ее польских переводах
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Восьмые Карповские чтения, Mińsk, 2014, referart pt. О способах передачи имплицитной информации в польских переводах «Петербургских повестей» Н. Гоголя
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Gercena), Petersburg, 2015, referat pt. Ключевые представления русской языковой картины мира в художественном тексте.
 • XLV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Filologiczna (Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy), Petersburg, 2016, referat pt. Актуальное членение и адекватность перевода художественного текста

Publikacje